Category: Discussion Week

วิสัยทัศน์ ที่จะทำให้ Soft Power ไทยไปสู่สากล

ถ้าอยากให้วงการภาพยนตร์ไทยไปถึงระดับโลก รัฐควรจัดหากองทุนให้คนทำภาพยนตร์รุ่นใหม่ๆ ได้ใช้กองทุน เข้าถึงองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของการทำภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้มีไอเดียต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงาน

รัฐบาลควรทำอย่างไรเพื่อส่งเสริมธุรกิจ Startup รุ่นใหม่ให้เติบโต

รัฐบาลควรให้สถาบันการศึกษา เป็นศูนย์บ่มเพาะความรู้ สร้างประสบการณ์ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากภายในและนอกห้องเรียน นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างสถาบันและผู้เรียน จนมีการพัฒนาวัตนกรรม เพื่อผลักดันให้เกิด Startup รุ่นใหม่

วิธีการใดที่จะทำให้คนไทยทุกคนมีบำนาญไว้ใช้ในบั้นปลายของชีวิต

รัฐควรจัดวางระบบเพื่อยืนยันตัวตนผู้เสียภาษีของคนในประเทศ เพื่อระบุว่าผู้ใดมีรายได้น้อยหรือมาก และ ถ้าใครมีรายได้สูงเกินกว่าที่รัฐจะเก็บได้ ควรเก็บเป็น Positive income เอาเข้ารัฐ แต่ถ้าคนรายได้น้อยรัฐก็เอาเงินจ่ายให้ผู้เป็น Negative income เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ทุกคน

แนวทางพัฒนาการเรียนการสอนในยุคหน้า

ในยุคหน้าเทคโนโลยีการศึกษาจะเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนการสอนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน รัฐบาลต้องส่งเสริมสายการเรียนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิทยาศาตร์ประยุกต์ให้มากขึ้น ส่งเสริมครู ให้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม

จะกระจายความเท่าเทียมทางการแพทย์สู่ต่างจังหวัดได้อย่างไร

ต้องกระจายโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานสู่พื้นที่ต่างจังหวัดพร้อมสร้างศูนย์ Excellence Center จัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ นำเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยชีวิตของผู้คน

ทำอย่างไรให้คนอยู่ร่วมกันได้ แม้มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม

สิ่งสำคัญคือการสอนประชาชนในชาติให้รู้จักทั้ง “วัฒนธรรมแห่งชาติ” และ “วัฒนธรรมเฉพาะในแต่ละเจเนอเรชัน” ทั้งนี้ต้องสอนและสร้างอย่างมียุทธศาสตร์ ให้คนในชาติได้เรียนรู้อย่างไม่มีข้อจำกัด อย่าปิดกั้นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

กระบวนทัศน์ในการบริหารประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วคืออะไร

ประเทศจะพัฒนาต้องผันเงิน งาน และการลงทุนกลับไปสู่ต่างจังหวัด ผู้ที่กำกับการใช้งบประมาณต้องใช้งบประมาณให้เป็นแล้วเอากลับมาคืนกลับมาพัฒนาประเทศให้ได้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้ทั่วถึงเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม