สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และแบรนด์ไทยแลนด์ 5.0

แบรนด์ไทยแลนด์ 5.0 สร้างได้ ประเทศไทยต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ และ อาหาร ให้มีความเป็นสากล ตอกย้ำภาพลักษณ์การบริการการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ชัดเจน

Watch Now

อนาคตของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยคือ Hyperloop, ระบบการสื่อสาร และ Quantum Computing รัฐต้องจัดการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆรองรับการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับ Cyber Security...

Watch Now

Creative Economy ในโลกยุคใหม่

Creative Economy ของประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้ ต้องประยุกต์ดัดแปลง มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

Watch Now

วิสัยทัศน์ 2030 ประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ในยามวิกฤติโรคระบาด ต้องรับมือด้วยหลักวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาอย่างมีระบบ สื่อสารให้ประชาชนลดความตระหนก และกระจายอำนาจการจัดการ ไม่ใช่รวมศูนย์

Watch Now

ABCD โอกาสของเทคโนโลยีสมัยใหม่

เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ABCD จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อโลก ประกอบด้วย ABCD ซึ่งมาจากเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI )....

Watch Now