มุมมองทางการเมืองในการพัฒนาระบบประชาธิปไตยของไทย

หากประชาชนไม่ใส่ใจทางการเมือง หรือสำนึกทางการเมืองต่ำ จะถูกครอบงำจากนักการเมือง เพราะฉะนั้น “ความใส่ใจทางการเมือง” เป็นหน้าที่พลเมืองอย่างหนึ่ง ประชาชนต้องร่วมกันตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ เพื่อไม่ให้กระทบกันคนรุ่นหลัง

Watch Now

ผู้นำแบบที่จะทำให้ไทยก้าวหน้า

ประเทศไทยจะก้าวหน้าทัศนคติของผู้นำเป็นสิ่งสำคัญ ผู้นำต้องให้โอกาสคนในประเทศเข้าถึงแหล่งทุนและความรู้ ผู้นำต้องเคารพเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทย

Watch Now

คนรุ่นใหม่กับอนาคตและความหวัง

อนาคตวันข้างหน้าของประเทศต้องเริ่มจากครอบครัวต้องสร้างโอกาสของการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้น ลดการพึ่งพาจากภาครัฐ มุ่งเรียนรู้จากแหล่งอื่น ๆ อย่าให้คนอื่นกำหนดโชคชะตาของเรา

Watch Now

บทบาทพรรคการเมืองยุคใหม่

การสร้างนโยบายต้องเริ่มจากความต้องการของประชาชน สวัสดิการปัจจัยพื้นฐานต้องมีครบ ผู้นำพรรคการเมืองต้องรวบรวมคนมีความรู้มาช่วยบ้านเมือง และกองทัพต้องปฏิรูป

Watch Now

วิสัยทัศน์ การรับมือวิกฤติโรคระบาด

วิสัยทัศน์ในยามวิกฤติโรคระบาด ต้องรับมือด้วยหลักวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาอย่างมีระบบ สื่อสารให้ประชาชนลดความตระหนก และกระจายอำนาจการจัดการ ไม่ใช่รวมศูนย์

Watch Now

วิสัยทัศน์ โครงสร้างเศรษฐกิจไทย

วิสัยทัศน์ในยามเศรษฐกิจประเทศไทยต้องปรับโครงสร้าง เริ่มจากสร้างเครดิตที่ดีให้ประเทศใหม่ ไม่แก้หนี้ด้วยหนี้ แต่ต้องแก้หนี้ด้วยรายได้ และพิจารณาการบริหารงบประมาณให้ถูกจุด

Watch Now