บทเรียนจากโควิด 19

บทเรียนสำคัญจากโควิด คือ 1.การรับมือกับภาวะวิกฤติทางสาธารณะสุขจะถูกปรับปรุงมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต 2. ระบบการเงินที่คนเข้าถึงมากขึ้น เช่น FinTech จะถูกพัฒนา 3....

Watch Now

สังคมไทยสังคมแห่งความสุข

ความสุขที่แท้จริงในสังคมสร้างได้โดย การอยู่ร่วมกันอย่างไม่อิจฉาริษยา พัฒนาตนเอง แข่งกับตัวเองเปรียบเทียบกับตัวเราเองเพื่อให้ตนเองพัฒนา สร้างสังคมรอบตัวให้เป็นการอยู่ร่วมกันเหมือนกับคนในครอบครัว

Watch Now

ทักษะรับมือกับโลกยุคใหม่

ทักษะสำคัญสำหรับการรับมือกับโลกยุคใหม่คือ “How to embrace technology” หรือการรู้จักนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและการทำงาน นอกจากนี้ต้องมี EQ หรือทักษะด้านการเข้าสังคม เปิดกว้างเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ...

Watch Now

ติดอาวุธทางปัญญาที่คนรุ่นใหม่ต้องมี

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยคือ Hyperloop, ระบบการสื่อสาร และ Quantum Computing รัฐต้องจัดการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆรองรับการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับ Cyber Security...

Watch Now

ยุทธศาสตร์การเปิดเศรษฐกิจใหม่หลังวิกฤติ

จัดลำดับความสำคัญใหม่ แก้ปัญหาเรื่องโรคระบาดให้ได้เพื่อปลดล๊อคเงื่อนไขการเปิดเศรษฐกิจ แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน เร่งปรับตัวให้ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก และตื่นตัวในเรื่องของเทคโนโลยี

Watch Now

รู้เขา รู้เรา กับประเทศผู้นำโลก

กับประเทศจีน ต้องเจรจา วิเคราะห์ความต้องการ หรือข้อแลกเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ และกับประเทศสหรัฐอเมริกา การเจาะตลาดด้วยสินค้าชนิดใหม่เป็นเรื่องยาก และเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะระบอบเผด็จการ

Watch Now