สิ่งที่รัฐบาลไทยควรเลิกทำภายในปี 2021 เพื่อให้ประเทศไทยก้าวหน้าไปในปี 2022

Share on facebook
Share on twitter

Highlight

สิ่งที่รัฐบาลไทยควรเลิกทำคือหนึ่งระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนเป็นผู้ให้บริการต่อประชาชนให้มากขึ้น สองรัฐบาลต้องใส่ใจในเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจให้ดีกว่านี้ และสามเรื่องการต่างประเทศ ต้องทำให้นานาชาติรู้ว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย

Transcript

ระบบราชการเราด้อยลงไปมาก เพราะฉะนั้นราชการจะต้องปรับปรุงเป็นผู้ให้บริการมากกว่านี้ แล้วก็ต้องรีบเปลี่ยนเป็น E- government โดยเร็ว Digitalized ทั้งหมดให้เป็น Paperless หรือ Less paper robot ให้เร็วที่สุด สร้างแอปสำหรับ Service ต่างๆ เพราะไม่เช่นนั้นประชาชนติดต่อราชการลำบาก ราชการก็เป็นอุปสรรค ราชการมีหน้าที่เป็น facilitator เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการทำมาหากิน แต่ว่าวันนี้ราชการเริ่มเป็นอุปสรรคกับประชาชน เป็นต้นทุนของประชาชนเสียแล้ว นอกจากกินภาษีอากรของประชาชนแล้ว ยังเป็นต้นทุนในการไปขอรับบริการด้วย อันนี้ไม่ดี เรื่องที่สองก็คือความห่วงใยต่อประชาชนเรายังอ่อนแอมาก คือเราไม่ได้สนใจทุกข์สุขดิบของประชาชนเท่าที่ควร ผมอยากจะให้ท่านนายกฯ ได้มีหัวใจรักประชาชนมากกว่านี้หน่อย ไปดูแลว่าทุกข์สุขดิบเรื่องอะไร จะได้แก้ไขปัญหาให้เขาได้ สินค้าบริโภคอุปโภคขึ้นราคาตลอดทำไง วันนี้ประชาชนอ่อนแอ ระบบเศรษฐกิจใหม่ที่เข้ามาเปลี่ยนวิถีชิวิตของคน              ท่านต้องเอาใจใส่มากกว่านี้ เพราะไม่งั้นคนไทยจะอ่อนแอลงไปเรื่อยๆ เรื่องที่สามคือการต่างประเทศในเวทีโลก เนื่องจากว่าโควิดทำให้ปิดไป แต่วันนี้เราจะต้องแสดงความสำคัญ ไม่ต้องมาวิ่งใช้กระทรวงต่างประเทศไปวิ่ง อยากให้ต้อนรับ ต้อนรับประเทศเรา ก็ให้กระทรวงต่างประเทศทำหน้าที่ให้แข็งแรงบนเวทีโลกมากกว่านี้หน่อย เพราะว่าประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องอยู่ในประชาคมโลก โดยเฉพาะโลกฝ่ายประชาธิปไตย และเราจะต้องเป็น Good Citizen ของโลก