Day: July 9, 2021

Good Monday EP.9 | ตอนที่ 2 “แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและการตลาด”

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตอาหาร Organic ได้อย่างดี แต่ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตเสียก่อน ตั้งแต่การปรับหน้าดิน การปลูก เลือกเมล็ดพันธุ์ ไปจนถึงการบรรจุหีบห่อและการขนส่ง สิ่งที่สำคัญคือ ต้องรู้จักนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ใช้ให้เป็นประโยชน์ การเกษตรก็จะสามารถเป็นอาชีพไม่ลำบากยากจน เลี้ยงครอบครัวได้ครับ

Good Monday EP.9 | “เกษตรแม่นยำ คือหัวใจของเกษตรกรไทย” ตอนที่ 1 เกษตรเพื่อชีวิตสู่เกษตรเพื่อธุรกิจ

การทำเกษตรในยุคใหม่จะเปลี่ยนไปจากเดิมด้วยเกษตรแม่นยำ เกษตรกรต้องใช้เทคโนโลยีสู้กับภาวะดินเสื่อม ปัญหาน้ำ และภาวะโลกร้อน หากจะทำเกษตรให้ได้กำไรต้องเปลี่ยนจากเกษตรยังชีพมาเป็นเกษตรธุรกิจ ใช้…

บทเรียนจากโควิด 19

บทเรียนสำคัญจากโควิด คือ 1.การรับมือกับภาวะวิกฤติทางสาธารณะสุขจะถูกปรับปรุงมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต 2. ระบบการเงินที่คนเข้าถึงมากขึ้น เช่น FinTech จะถูกพัฒนา 3. ระบบการซื้อขายอิเลคทรอนิกส์ Data Analytics จะถูกนำมาประยุกต์ใช้กับวิถีชีวิตผู้คนมากขึ้น สิ่งที่ต้องระวังคือ การคอรัปชั่นเชิงงบประมาณใช้เงินไม่เกิดประโยชน์

มุมมองทางการเมืองในการพัฒนาระบบประชาธิปไตยของไทย

หากประชาชนไม่ใส่ใจทางการเมือง หรือสำนึกทางการเมืองต่ำ จะถูกครอบงำจากนักการเมือง เพราะฉะนั้น “ความใส่ใจทางการเมือง” เป็นหน้าที่พลเมืองอย่างหนึ่ง ประชาชนต้องร่วมกันตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ เพื่อไม่ให้กระทบกันคนรุ่นหลัง

ผู้นำแบบที่จะทำให้ไทยก้าวหน้า

ประเทศไทยจะก้าวหน้าทัศนคติของผู้นำเป็นสิ่งสำคัญ ผู้นำต้องให้โอกาสคนในประเทศเข้าถึงแหล่งทุนและความรู้ ผู้นำต้องเคารพเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทย

คนรุ่นใหม่กับอนาคตและความหวัง

อนาคตวันข้างหน้าของประเทศต้องเริ่มจากครอบครัวต้องสร้างโอกาสของการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้น ลดการพึ่งพาจากภาครัฐ มุ่งเรียนรู้จากแหล่งอื่น ๆ อย่าให้คนอื่นกำหนดโชคชะตาของเรา

บทบาทพรรคการเมืองยุคใหม่

การสร้างนโยบายต้องเริ่มจากความต้องการของประชาชน สวัสดิการปัจจัยพื้นฐานต้องมีครบ ผู้นำพรรคการเมืองต้องรวบรวมคนมีความรู้มาช่วยบ้านเมือง และกองทัพต้องปฏิรูป

หัวใจหลักในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จของ ดร.ทักษิณ ชินวัตร

หัวใจในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้องเริ่มจาก สร้าง Trust และ Confidence ให้เกิดขึ้นกับผู้ที่ทำธุรกิจให้ได้ความเชื่อมั่น คือการไม่เอาเปรียบและไม่โกง รวมถึงความไว้ใจ คือการให้คำมั่นที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมาย

วิธีการสร้างมิตรในแบบฉบับ ดร.ทักษิณ ชินวัตร

วิธีสำคัญในการสร้าง “มิตร” คือ “อย่าเห็นแก่ตัว” ต้องใจกว้างเป็นผู้ให้ก่อน ต้องโง่ก่อนจึงจะฉลาดได้ มีน้ำใจไม่มองผลประโยชน์มาก่อนความสัมพันธ์ ให้เกียรติและให้ใจซึ่งกันและกัน

สังคมไทยสังคมแห่งความสุข

ความสุขที่แท้จริงในสังคมสร้างได้โดย การอยู่ร่วมกันอย่างไม่อิจฉาริษยา พัฒนาตนเอง แข่งกับตัวเองเปรียบเทียบกับตัวเราเองเพื่อให้ตนเองพัฒนา สร้างสังคมรอบตัวให้เป็นการอยู่ร่วมกันเหมือนกับคนในครอบครัว

ติดอาวุธทางปัญญาที่คนรุ่นใหม่ต้องมี

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยคือ Hyperloop, ระบบการสื่อสาร และ Quantum Computing รัฐต้องจัดการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆรองรับการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับ Cyber Security และวางแผนสำหรับเทคโนโลยีในอนาคต

ยุทธศาสตร์การเปิดเศรษฐกิจใหม่หลังวิกฤติ

จัดลำดับความสำคัญใหม่ แก้ปัญหาเรื่องโรคระบาดให้ได้เพื่อปลดล๊อคเงื่อนไขการเปิดเศรษฐกิจ แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน เร่งปรับตัวให้ไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยโลก และตื่นตัวในเรื่องของเทคโนโลยี

รู้เขา รู้เรา กับประเทศผู้นำโลก

กับประเทศจีน ต้องเจรจา วิเคราะห์ความต้องการ หรือข้อแลกเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ และกับประเทศสหรัฐอเมริกา การเจาะตลาดด้วยสินค้าชนิดใหม่เป็นเรื่องยาก และเราเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะระบอบเผด็จการ

ปาฐกถายูเนสโก : บูรณาการการศึกษากับการแก้ปัญหาความยากจน

เมื่อพูดถึงรัฐบาลพรรคไทยรักไทย สิ่งที่ทุกคนนึกถึงทันทีคือนโยบายแก้ปัญหาความยากจนให้หมดไปจากประเทศ ห้าปีที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้ ดร.ทักษิณ เป็นนายกคือห้าปีที่ประเทศไทยมีรัฐบาลซึ่งทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตลอดเวลา

ประชุม ครม.ร่วมกับเพื่อนบ้าน : นวัตกรรมที่นำไทยเป็นผู้นำภูมิภาค

รัฐบาลไทยทุกรัฐบาลมีนโยบายสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่ดี แต่นโยบายไม่ได้เท่ากับผลที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ในอดีตเราจึงเห็นการบุกเผาสถานทูต คนสนิทของผู้นำประเทศถูกจับเพราะลักลอบเข้าไปในอีกประเทศ ฯลฯ สุดแท้แต่สถานการณ์ด้านวิเทศสัมพันธ์ที่เป็นจริง