1

คุณภาพชีวิตหลังโควิด - 19

2

อยากให้ประเทศไทยมีสวัสดิ์การเทียบเท่าต่างประเทศ

3

อยากให้ประเทศไทยมีความเท่าเทียมด้านสาธารณสุข

4

เทคโนโลยีด้านการแพทย์

5

การปฏิรูปตำรวจ

1

คุณภาพชีวิตหลังโควิด - 19

2

อยากให้ประเทศไทยมีสวัสดิ์การเทียบเท่าต่างประเทศ

3

อยากให้ประเทศไทยมีความเท่าเทียมด้านสาธารณสุข

4

เทคโนโลยีด้านการแพทย์

5

การปฏิรูปตำรวจ

ประเทศไทยไปไกลสร้าง HUB ผลิต EV ได้อย่างไร

สิ่งที่ประเทศไทยควรทำคือต้องเทรนคนและช่างฝีมือทั้งหลาย เทรนทักษะความชำนาญในเรื่องของการจะไปสู่อุตสาหกรรมรถไฟฟ้า ประเทศไทยต้องทำงานเชิงรุกเข้าหาผู้ผลิตเจ้าต่างๆ ต้องทำให้ต่างชาติรู้ว่าประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้

เมื่อปลาใหญ่จะกินปลาเล็ก รัฐควรสร้างสมดุลอย่างไร

รัฐบาลควรช่วยกลุ่มทุนขนาดเล็กให้สามารถดูแลตัวเองได้ กลุ่มทุนเล็กก็จะแข็งแรงขึ้น ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้กลุ่มทุนขนาดใหญ่ออกไปแข่งขันระดับโลก

ใครๆ ก็หันมาลงทุนใน Crypto Currency เยอะขึ้น นักลงทุนรุ่นใหม่ควรระวังอย่างไร

นักลงทุนรุ่นใหม่ใน Crypto Currency แม้ลงทุนได้แต่อย่าให้เดือดร้อนตัวเอง มีน้อยลงน้อย มีมากลงมาก และจะลงทุนกับอะไรต้องตรวจสอบ Asset Back ของสิ่งที่จะลงทุนให้ดี...

ควรจัดการกับระบบการศึกษาไทยที่ยังล้าหลังอยู่อย่างไร

การศึกษาไทยควรให้ผู้เรียนมี Freedom ทางการศึกษา นำหลักสูตรต่างๆ ไปไว้บนระบบ Cloud ใครอยากเรียนอะไรก็ให้ไปค้นหาในนั้น และเวลาสอบก็ให้สอบเก็บคะแนนในรูปแบบ ธนาคารหน่วยกิต อยากสอบเมื่อไรก็ได้...

สิ่งที่รัฐบาลไทยควรเลิกทำภายในปี 2021 เพื่อให้ประเทศไทยก้าวหน้าไปในปี 2022

สิ่งที่รัฐบาลไทยควรเลิกทำคือหนึ่งระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนเป็นผู้ให้บริการต่อประชาชนให้มากขึ้น สองรัฐบาลต้องใส่ใจในเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจให้ดีกว่านี้ และสามเรื่องการต่างประเทศ ต้องทำให้นานาชาติรู้ว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตย

รัฐบาลผลิตไฟฟ้าลดลงเรื่อยๆ จะส่งผลต่อค่าไฟและความมั่นคงทางพลังงานหรือไม่

รัฐบาลต้องบริหารให้ได้สามระดับคือหนึ่งเป็นผู้ผลิต สองเป็นผู้จัดการให้คนมาร่วมผลิต และสามเป็นผู้กำหนด ต้องกำหนดเงื่อนไขวิธีการและราคา เพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าและนักลงทุน