1

คุณภาพชีวิตหลังโควิด - 19

2

อยากให้ประเทศไทยมีสวัสดิ์การเทียบเท่าต่างประเทศ

3

อยากให้ประเทศไทยมีความเท่าเทียมด้านสาธารณสุข

4

เทคโนโลยีด้านการแพทย์

5

การปฏิรูปตำรวจ

1

คุณภาพชีวิตหลังโควิด - 19

2

อยากให้ประเทศไทยมีสวัสดิ์การเทียบเท่าต่างประเทศ

3

อยากให้ประเทศไทยมีความเท่าเทียมด้านสาธารณสุข

4

เทคโนโลยีด้านการแพทย์

5

การปฏิรูปตำรวจ

ถ้าอยากจะเริ่มธุรกิจใหม่แบบที่ไม่เคยมีในตลาดโลก ควรต้องเริ่มต้นศึกษาจากอะไร

“ถ้าอยากเปิดโลกทัศน์ตัวเอง ต้องอ่าน ต้องคุย ต้องติดตาม ไปดู Exhibition บ้าง เข้าเว็บไซต์ ดูบริษัทต่างๆ ทำอะไรบ้าง...

ประเทศไทยควรพัฒนาด้านใด เพื่อก้าวสู่ระดับโลก

“Service industry เรื่องของท่องเที่ยวเป็นหัวใจสำคัญต้องรีบจริงจัง เพราะเราสามารถทำให้คน มากิน มาใช้ ในประเทศ แล้วเงินลงถึงประชาชน ต้องเริ่มเปิดได้แล้ว ต้องอยู่ใน...

เราจะยกระดับเกษตรกรไทย ให้ผงาดในระดับโลกได้อย่างไร

“วันนี้เราจะทำเกษตรแบบเดิมไม่ได้อีกแล้ว เราต้องทำเกษตรที่ Unique อย่าง Unique เรื่องภูมิศาสตร์ สมมุติว่าที่ตรงนี้ เหมาะมากกับการปลูกข้าวหอมมะลิ ที่อื่นทำอย่างไรก็ไม่เหมือนเรา ทำเลย...

การเป็นพลเมืองโลกหรือ Global citizen จะเปิดโอกาสให้คนไทยได้ทำสิ่งต่างๆ มากขึ้นขนาดไหน

“วันนี้ถ้าเรายังคิดว่า เรายังไม่เป็น Global citizen โอกาสเราก็จะแคบลง ถ้าเราคิดว่าเราเป็น Global citizen โอกาสเราจะกว้างขึ้น เรามองโลกทั้งโลก...

วิสัยทัศน์ ที่จะทำให้ Soft Power ไทยไปสู่สากล

ถ้าอยากให้วงการภาพยนตร์ไทยไปถึงระดับโลก รัฐควรจัดหากองทุนให้คนทำภาพยนตร์รุ่นใหม่ๆ ได้ใช้กองทุน เข้าถึงองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของการทำภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้มีไอเดียต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงาน

รัฐบาลควรทำอย่างไรเพื่อส่งเสริมธุรกิจ Startup รุ่นใหม่ให้เติบโต

รัฐบาลควรให้สถาบันการศึกษา เป็นศูนย์บ่มเพาะความรู้ สร้างประสบการณ์ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากภายในและนอกห้องเรียน นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างสถาบันและผู้เรียน จนมีการพัฒนาวัตนกรรม เพื่อผลักดันให้เกิด Startup รุ่นใหม่

วิธีการใดที่จะทำให้คนไทยทุกคนมีบำนาญไว้ใช้ในบั้นปลายของชีวิต

รัฐควรจัดวางระบบเพื่อยืนยันตัวตนผู้เสียภาษีของคนในประเทศ เพื่อระบุว่าผู้ใดมีรายได้น้อยหรือมาก และ ถ้าใครมีรายได้สูงเกินกว่าที่รัฐจะเก็บได้ ควรเก็บเป็น Positive income เอาเข้ารัฐ แต่ถ้าคนรายได้น้อยรัฐก็เอาเงินจ่ายให้ผู้เป็น Negative...

แนวทางพัฒนาการเรียนการสอนในยุคหน้า

ในยุคหน้าเทคโนโลยีการศึกษาจะเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนการสอนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน รัฐบาลต้องส่งเสริมสายการเรียนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิทยาศาตร์ประยุกต์ให้มากขึ้น ส่งเสริมครู ให้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม