Category: Innovation

AR ดร.ทักษิณ อวยพรวันสงกรานต์ 2565

สวัสดีปีใหม่ไทย 2565 ครับ จากที่ได้เล่าถึงเทรนด์ของเทคโนโลยี AR ในปี 2022 ใน Club House ไปเมื่อวาน วันนี้ผมจึงขอนำเทคโนโลยี AR แบบง่ายๆ มาส่งคำอวยพรให้กับพี่น้องชาวไทยในวันสงกรานต์ด้วยนะครับ

Metaverse: รถด่วนขบวนเทคโนโลยีที่ไทยจำเป็นต้องตามให้ทัน

โลกเผชิญการปฏิวัติทางเทคโนโลยี IT ครั้งใหญ่มาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 คือการประดิษฐ์คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของแอลัน ทัวริง (Alan Turing) ใช้ในสงครามกับทหารนาซี ส่วนครั้งที่ 2 คือ อินเทอร์เน็ต ที่เพนทากอนพยายามพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สงครามเย็น

เกษตรกรไทยไร้จน ด้วยนโยบายที่ดีและเทคโนโลยีที่เท่าทัน

ในจำนวนพื้นที่เพาะปลูกทั่วประเทศไทยกว่า 300 ล้านไร่นี้ มีถึง 1 ใน 3 หรือ 108 ล้านไร่เป็นพื้นที่สำหรับทำการเกษตร เรียกได้ว่าคนไทยกลุ่มใหญ่นั้นยังยึดเกษตรกรรมเป็นวิถีชีวิตหลัก

สร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์และแบรนด์ไทยแลนด์ 5.0

แบรนด์ไทยแลนด์ 5.0 สร้างได้ ประเทศไทยต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ และ อาหาร ให้มีความเป็นสากล ตอกย้ำภาพลักษณ์การบริการการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ชัดเจน

อนาคตของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนไทย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนไทยคือ Hyperloop, ระบบการสื่อสาร และ Quantum Computing รัฐต้องจัดการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆรองรับการแข่งขัน ให้ความสำคัญกับ Cyber Security และวางแผนสำหรับเทคโนโลยีในอนาคต

Creative Economy ในโลกยุคใหม่

Creative Economy ของประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้ ต้องประยุกต์ดัดแปลง มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

วิสัยทัศน์ 2030 ประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ในยามวิกฤติโรคระบาด ต้องรับมือด้วยหลักวิทยาศาสตร์ แก้ปัญหาอย่างมีระบบ สื่อสารให้ประชาชนลดความตระหนก และกระจายอำนาจการจัดการ ไม่ใช่รวมศูนย์

ABCD โอกาสของเทคโนโลยีสมัยใหม่

เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ABCD จะกลายเป็นเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อโลก ประกอบด้วย ABCD ซึ่งมาจากเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI )….