Day: August 26, 2021

Quote 186

Share on facebook Share on twitter

Quote 185

Share on facebook Share on twitter

Quote 184

Share on facebook Share on twitter

Quote 181

Share on facebook Share on twitter

Quote 180

Share on facebook Share on twitter

Quote 179

Share on facebook Share on twitter

Quote 183

Share on facebook Share on twitter

Quote 178

Share on facebook Share on twitter

Quote 177

Share on facebook Share on twitter

Quote182

Share on facebook Share on twitter

แนวทางพัฒนาการเรียนการสอนในยุคหน้า

ในยุคหน้าเทคโนโลยีการศึกษาจะเข้ามาเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนการสอนระหว่างผู้เรียนและผู้สอน รัฐบาลต้องส่งเสริมสายการเรียนวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิทยาศาตร์ประยุกต์ให้มากขึ้น ส่งเสริมครู ให้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรม

จะกระจายความเท่าเทียมทางการแพทย์สู่ต่างจังหวัดได้อย่างไร

ต้องกระจายโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานสู่พื้นที่ต่างจังหวัดพร้อมสร้างศูนย์ Excellence Center จัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ นำเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยชีวิตของผู้คน

ทำอย่างไรให้คนอยู่ร่วมกันได้ แม้มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม

สิ่งสำคัญคือการสอนประชาชนในชาติให้รู้จักทั้ง “วัฒนธรรมแห่งชาติ” และ “วัฒนธรรมเฉพาะในแต่ละเจเนอเรชัน” ทั้งนี้ต้องสอนและสร้างอย่างมียุทธศาสตร์ ให้คนในชาติได้เรียนรู้อย่างไม่มีข้อจำกัด อย่าปิดกั้นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

กระบวนทัศน์ในการบริหารประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วคืออะไร

ประเทศจะพัฒนาต้องผันเงิน งาน และการลงทุนกลับไปสู่ต่างจังหวัด ผู้ที่กำกับการใช้งบประมาณต้องใช้งบประมาณให้เป็นแล้วเอากลับมาคืนกลับมาพัฒนาประเทศให้ได้ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้ทั่วถึงเพื่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม