Day: September 13, 2021

CareTalk X CareClubHouse : “ขอไม่ไว้วางใจประยุทธ์ด้วยคน”

Share on facebook Share on twitter RECOMMENDED CARE Talk : “ศิลปะในการเจรจาระหว่างประเทศ” กับ พี่โทนี่ CARE Talk : อยู่มา 7 ปี หนี้ท่วมประเทศ หนี้รัดคอประชาชน มาถามพี่โทนี่ดูว่า มีทางออกไหม CARE Talk : พลิกฟื้นวิกฤติโควิด กับ Tony Woodsome CARE Talk : โทนี่สอนน้อง

วิสัยทัศน์ ที่จะทำให้ Soft Power ไทยไปสู่สากล

ถ้าอยากให้วงการภาพยนตร์ไทยไปถึงระดับโลก รัฐควรจัดหากองทุนให้คนทำภาพยนตร์รุ่นใหม่ๆ ได้ใช้กองทุน เข้าถึงองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของการทำภาพยนตร์ เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้มีไอเดียต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงาน

รัฐบาลควรทำอย่างไรเพื่อส่งเสริมธุรกิจ Startup รุ่นใหม่ให้เติบโต

รัฐบาลควรให้สถาบันการศึกษา เป็นศูนย์บ่มเพาะความรู้ สร้างประสบการณ์ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากภายในและนอกห้องเรียน นำไปสู่ความร่วมมือระหว่างสถาบันและผู้เรียน จนมีการพัฒนาวัตนกรรม เพื่อผลักดันให้เกิด Startup รุ่นใหม่

วิธีการใดที่จะทำให้คนไทยทุกคนมีบำนาญไว้ใช้ในบั้นปลายของชีวิต

รัฐควรจัดวางระบบเพื่อยืนยันตัวตนผู้เสียภาษีของคนในประเทศ เพื่อระบุว่าผู้ใดมีรายได้น้อยหรือมาก และ ถ้าใครมีรายได้สูงเกินกว่าที่รัฐจะเก็บได้ ควรเก็บเป็น Positive income เอาเข้ารัฐ แต่ถ้าคนรายได้น้อยรัฐก็เอาเงินจ่ายให้ผู้เป็น Negative income เพื่อกระจายรายได้ไปสู่ทุกคน