Tag: OTOP

1 อำเภอ 1 ทุน โอกาสสร้างฝันให้เป็นจริง

ข้อมูลของโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ชี้ให้เห็นว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มโครงการในปี พ.ศ.2547 มีจำนวนนักเรียนที่ได้รับทุนไปศึกษาต่อในต่างประเทศ และสำเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้นมากกว่า  3,000 คน

OTOP โมเดลสร้างฟันเฟืองจากรากหญ้า…สู่การขับเคลื่อนประเทศ

ไม่ว่าดาวของความสำเร็จที่แท้จริงแล้วอยู่ตรงไหน แต่ดร.ทักษิณ ได้สร้างทางของดาวไว้ให้เป็นตัวอย่างในโครงการนี้แล้ว จากรากหญ้า สู่เศรษฐกิจประเทศ…