Tag: knowledge

ความรู้คือพลังสำหรับโลกใหม่

คนไทยรู้จักเขาในนามของนักธุรกิจ-นักบริหารด้านการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ เป็น 1 ใน 12 นักธุรกิจผู้นำของเอเชีย จนได้รับยกย่องจากหนังสือพิมพ์ Singapore Business Times และยังได้รับการยกย่องเป็น Asian CEO of the Year จาก นิตยสาร Financial World ความโดดเด่นในด้านการบริหารของเขา ทำให้ได้รับการขนานนามจากนักเขียนรุ่นใหม่ว่าเป็นนักธุรกิจในคลื่นลูกที่ 3