Tag: เทคโนโลยี

DNA Nudge เทคโนโลยีสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีสู่อนาคต

ดร.ทักษิณ เป็นหนึ่งในผู้นำประเทศไม่กี่คนที่เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีอย่างจริงจัง แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือดร.ทักษิณ อาจเป็นผูันำเพียงคนเดียวที่เห็นว่า