Category: Header

30 บาทรักษาทุกโรค บรรเทาทุกความเหลื่อมล้ำ

ด้วยเงินไม่มากไม่น้อยที่ 30 บาท ภายใต้ ‘หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า’ ทำให้คนจนเข้าถึงการรักษามาตรฐานได้ถ้วนหน้าเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ เจ็บป่วยธรรมดา จนถึงโรคร้ายแรง …