Day: December 14, 2021

รัฐบาลผลิตไฟฟ้าลดลงเรื่อยๆ จะส่งผลต่อค่าไฟและความมั่นคงทางพลังงานหรือไม่

รัฐบาลต้องบริหารให้ได้สามระดับคือหนึ่งเป็นผู้ผลิต สองเป็นผู้จัดการให้คนมาร่วมผลิต และสามเป็นผู้กำหนด ต้องกำหนดเงื่อนไขวิธีการและราคา เพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าและนักลงทุน

มีวิธีใดบ้างที่จะทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงที่น่าอยู่และทันสมัยขึ้นมากกว่านี้

แนวทางที่หนึ่งคือกระจายความหนาแน่นของเมืองชั้นส่วนกลาง โดยการถมทะเลแถบบางขุนเทียนเพื่อสร้างเมืองใหม่ เพื่อป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพ และทำให้ที่ตรงนั้นเป็น Green City แนวทางที่สองคือสร้างเมืองที่ต่างจังหวัด ขยายความเจริญสู่หัวเมือง ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องเริ่มทำได้แล้ว

โควิดส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวไทยมาเกือบสองปี จะทำอย่างไรให้ธุรกิจท่องเที่ยวฟื้นตัว

รัฐบาลควรกำหนดเป็นนโยบายสำหรับนักท่องเที่ยว โดยต้องตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นและหลังลงเครื่อง พร้อมตรวจวัคซีนพาสปอร์ต หากครบตามข้อกำหนด สามารถท่องเที่ยวได้ทันที เพราะเมื่อมีนักท่องเที่ยว คนทั่วไปทำมาหากินได้ เศรษฐกิจก็จะเดินหน้าได้ทันที

ประเทศไทยควรรับมือกับ โควิดสายพันธุ์ Omicron อย่างไร

รัฐบาลต้องพร้อมปรับตัวกับทุกสถานการณ์ การใส่หน้ากาก เว้นระยะห่าง ต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่อง และควรเตรียมสำรองวัคซีนที่มีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจพร้อมใช้ชีวิตอย่าง New Normal