Tag: leader

ดร.ทักษิณ กับการรวมพลังเอเชียสู่การเป็นผู้นำโลกผ่าน ACD

การเติบโตของประชาธิปไตยและเศรษฐกิจแบบเปิดทำให้ประเทศไทยยุคทศวรรษ 2530-2540 มีบทบาทสำคัญต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับโลกและระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และเมื่อถึงยุคสมัยที่ ดร.ทักษิณ เป็นนายก ไทยกลายเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งสำคัญหลายครั้งเหลือเกิน