Tag: 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ตำบล

OTOP โมเดลสร้างฟันเฟืองจากรากหญ้า…สู่การขับเคลื่อนประเทศ

ไม่ว่าดาวของความสำเร็จที่แท้จริงแล้วอยู่ตรงไหน แต่ดร.ทักษิณ ได้สร้างทางของดาวไว้ให้เป็นตัวอย่างในโครงการนี้แล้ว จากรากหญ้า สู่เศรษฐกิจประเทศ…