Tag: ระบบเศรษฐกิจใหม่

สร้างระบบเศรษฐกิจใหม่เพื่อดูแลคนรากหญ้าให้มีชีวิตที่ดี

ดร.ทักษิณเห็นว่าต้นตอของปัญหาความยากจนมาจาก “ยุทธศาสตร์”  และในคำกล่าวเปิดการประชุมรัฐมนตรีคลังในเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2546