Tag: ดาวเทียม

Thaicom ดาวเทียมเพื่ออนาคตของคนไทย

“เมื่อผมมีโครงการดาวเทียมไทยคม  ผมจึงคิดที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา  ถมช่องว่างระหว่างเด็กในเมืองกับชนบท และผมก็เลือกโรงเรียนประชาบาลสันกำแพงที่ผมไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษ  เป็นศูนย์ของเชียงใหม่”