“ครอบครัว” : วิตามิน เพิ่มพลัง

Share on facebook
Share on twitter

     ปัญหาสังคมด้านต่างๆ เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายพยายามหาหนทางแก้ไขมาทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนจะได้รับความสนใจให้น้ำหนักเป็นพิเศษ เนื่องเพราะเด็กและเยาวชนคือผู้ที่จะก้าวไปเป็นกำลังหลักของชาติในอนาคต ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาให้กับเด็กและเยาวชนก็คือครอบครัว

     รายงานสถานการณ์ทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รายไตรมาส ที่กระทรวงพัฒนาสังคมด้านความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดทำขึ้นในช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม 2561 ได้ชี้ให้เห็นว่าในสังคมไทยยังคงมีปัญหาภายในของครอบครัวอยู่อย่างมาก รายงานพบว่าร้อยละ 83.6 ของความรุนแรงต่อเด็กและสตรี เป็นความรุนแรงในครอบครัว นอกจากนี้ยังพบภัยเงียบต่างๆ ที่ยังคงเป็นภัยคุกคามเด็กและเยาวชน อย่างมาก

     ซึ่งเมื่อภายในครอบครัวมีปัญหา ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนต้องตกอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะเผชิญกับภัยร้ายรูปแบบต่างๆ แล้วก็จะเป็นวัฏจักรวนกลับมาก่อให้เกิดปัญหากับตัวเด็กและเยาวชนเองในท้ายที่สุดและก็จะเป็นสาเหตุหลักก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆ ตามมา

     ดังนั้นตลอดเวลาทุกหน่วยงานในทุกยุคทุกสมัยจึงให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวเป็นอย่างมาก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในเพื่อป้องกันภัยจากภายนอก โดยเฉพาะที่จะขึ้นกับเด็กและเยาวชน

     เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคิดริเริ่มและดำเนินการส่งเสริมให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว เพื่อส่งเริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว

     ดร.ทักษิณ ชินวัตร อธิบายว่า “ความเจ็บป่วยทางสังคมเปรียบเสมือนว่าเชื้อโรคที่ระบาดอยู่ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เชื้อโรคระบาดง่ายขึ้น เร็วขึ้น ก็เพราะสถาบันครอบครัวอ่อนแอไปมาก” พร้อมกับยกตัวอย่างว่า สมัยที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พบว่ามีการกำหนดให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว พร้อมกับกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้คนอยู่กับครอบครัวหรือไปไหนร่วมกันทั้งครอบครัว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีเวลาพูดคุยกันในบรรยากาศแบบสบายๆ

     โดยการส่งเสริม “วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว”  ของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยจะเน้นไปที่การส่งเสริมให้ครอบครัวได้อยู่ร่วมกันในวันอาทิตย์ โดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมมือกันรณรงค์ และสนับสนุนรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินทางแบบครอบครัวซึ่งจะได้รับส่วนลดในการเดินทาง การจัดวาระพิเศษต่างๆ หรือจัดสถานที่พิเศษที่เปิดโอกาสให้ครอบครัวสามารถมีกิจกรรมร่วมกันได้

     กิจกรรมเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยในการพัฒนาภูมิคุ้มกันของครอบครัว และเป็นพลังสำคัญที่จะปกป้องคุ้มครองสมาชิกภายในครอบครัวให้พ้นจากปัญหาต่างๆ ที่เป็นภัยคุกคามได้ ทั้งปัญหาความรุนแรง ยาเสพติด หรือแม้แต่ภัยเงียบรูปแบบต่างๆ

     ซึ่งการทำให้วันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว เป็นแนวคิดที่ก่อประโยชน์แก่สังคมโดยรวมเพราะจะส่งผลสำคัญสู่เป้าหมาย สร้างครอบครัวที่อบอุ่นและเข้มแข็งให้เป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว

     สำหรับดร.ทักษิณ ชินวัตร ครอบครัวมีสำคัญอย่างยิ่ง เพราะถือว่าได้เป็นขุมพลังในการขับเคลื่อนชั้นดี หากเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ก็ถือเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่มีวันหมด ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นวิตามินที่ช่วยเพิ่มพละกำลังให้ร่างกายที่สามารถผลักดันให้ไปสู่ความสำเร็จได้ในทุกเป้าหมาย

     “พลังที่มันทำให้ใจสงบหรือเข้มแข็งคือครอบครัว เป็นเหมือนวิตามินที่เติมพลังให้กับผมตลอดเวลา ไม่ว่าผมจะทำงานหนักสักเพียงไร ผมต้องมีเวลาให้ครอบครัวกลับมาให้ครอบครัวเติมวิตามิน เติมเชื้อเพลิงให้ เราจะต้องแบ่งความรับผิดชอบของเราให้ดี ต้องแยกกันให้ออกแล้วทุกอย่างก็จะไม่วุ่นวาย การที่เราได้ทำในสิ่งที่เราชอบและชอบในสิ่งที่เราทำ ภาษาแพทย์เขาจะบอกว่าสารเอนโดรฟินหลั่ง ถ้าเป็นภาษาทางช่างยนต์เขาจะบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ชั้นดี ที่เวลาน้ำมันมันเหลือมันก็จะกลับไปสันดาปเองเป็นพลังใหม่ที่เติมตัวเองอยู่เรื่อย”

Share on facebook
Share on twitter