Day: September 22, 2021

ย้อนรอยนาทีสุดท้ายก่อนรัฐประหาร 2549

ความไม่พอใจในการบริหารราชการของรัฐบาล ดร.ทักษิณ ชินวัตร เริ่มต้นขึ้นในปี 2548 หลังการชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย 377 จาก 500 เสียง และได้คะแนนจากประชาชนรวม 18.99 ล้านเสียง