Quote 4

เพราะการศึกษาจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน และประชาชนที่เข้มแข็งและมีความรู้ คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน