Quote 118

ประเทศที่ไม่เจริญทางเทคโนโลยีจะมองหุ่นยนต์เป็นตัวมาแย่งงานคนทำ แต่ส่วนประเทศที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีเขาก็จะมองว่าหุ่นยนต์เข้ามาช่วยคนให้สามารถไปทำงานที่สำคัญกว่า ประเทศไทยจึงควรฝึกคนให้เป็นนายหุ่นยนต์ อย่ารอให้หุ่นยนต์ไล่เราออกจากงาน