Tag: ใส่ใจความรู้สึก

คุณพ่อผู้ใส่ใจความรู้สึกเสมอ

“สำหรับเอม ความเป็นคุณพ่อ ได้หล่อหลอมให้พวกเราเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจากความเรียบง่าย สิ่งที่ชัดเจนที่สุดนอกจากความรักลูกแล้ว คุณพ่อคือผู้ที่ใส่ใจรายละเอียดและความรู้สึกเล็ก ๆ น้อย ๆ ของลูก ๆ อยู่เสมอ