Tag: เกษตรกร

รดน้ำที่ราก วิธีคิดที่มีต่อท้องถิ่นและเกษตรกร

คนไทยถูกปลูกฝังว่าเกษตรกรคือกระดูกสันหลังของประเทศ แต่ความจริงที่ทุกคนรับรู้คือกระดูกสันหลังของชาติในชีวิตจริงอยู่ในสภาพหนังหุ้มกระดูก