Tag: ยูเนสโก

ปาฐกถายูเนสโก : บูรณาการการศึกษากับการแก้ปัญหาความยากจน

เมื่อพูดถึงรัฐบาลพรรคไทยรักไทย สิ่งที่ทุกคนนึกถึงทันทีคือนโยบายแก้ปัญหาความยากจนให้หมดไปจากประเทศ ห้าปีที่ประชาชนมอบความไว้วางใจให้ ดร.ทักษิณ เป็นนายกคือห้าปีที่ประเทศไทยมีรัฐบาลซึ่งทำงานภายใต้ยุทธศาสตร์ส่งเสริมรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตลอดเวลา