Tag: ผ้าไหม

ความอ่อนโยนจากร้านผ้าไหมของแม่

การได้อยู่ใกล้ชิดกับแม่ทั้งคอยอบรมเลี้ยงดูเขาให้เติบโตเป็นคนดี และสอนให้ช่วยงานร้านผ้าของแม่ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือผู้หญิง ทำให้เขาเรียนรู้การเข้าใจผู้หญิงมาตั้งแต่เด็ก  ทั้งหมดคือความอ่อนโยนที่ได้จากร้านขายผ้าไหมของแม่