Quote 97

หลักปรัชญาพื้นฐานของประชาธิปไตยว่าคนที่จะต้องมาทำหน้าที่รัฐนั้น จะต้องคอยดูแลทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ให้ผู้ที่มีกำลังมากกว่าข่มเหงรังแกผู้ที่มีความอ่อนแอกว่า นั่นคือต้องการรักษากติกาไม่ไห้มาเฟีย ไม่ไห้นายจ้าง ซึ่งหมดฝีมือ ก็มารังแกตรงค่าแรงลูกจ้าง