Quote 72

การตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาก็เพื่อแก้ปัญหาของประเทศ เราต้องการรับภาระของพี่น้องประชาชน เอาปัญหาทั้งหมดมาคิดมาแก้