Quote 139

การศึกษานั้นต้องเน้นภาษาอังกฤษให้มาก และเพิ่ม 2 ภาษาในโรงเรียนต่างๆ  และหลักสูตรปัจจุบันขึ้นใน cloud ไว้หมด ไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือ