Quote 136

โลกยุคใหม่นั้นวิชาจะไม่มีเส้นแบ่งเขต มันเรียนรวมกันจนไม่มีวิชา แต่เนื้อหามีทฤษฎีของแต่ละวิชาปนกันอยู่ในนั้น