Quote 131

วัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องคือวัฒนธรรมของการใฝ่รู้ ขยันที่จะเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองตลอดเวลา และต้องให้ทุกคนมีความสามัคคีปรองดองกัน ช่วยกันทำงานเป็นทีมให้ได้ นั่นต้องเริ่มตั้งแต่บริษัทยังเล็ก ถ้าบริษัทใหญ่แล้วมันแก้ยาก