Quote 129

ถ้าเอาธุรกิจเก่าๆ มาประยุกต์วิธีคิดใหม่ๆ ตลาดก็ดี เทคโนโลยีก็ดี จะทำให้ธุรกิจแข็งแรงขึ้น และการทำธุรกิจต้องสร้างมิตรมากกว่าศัตรู ต้องคิดว่าในประเทศมีเพื่อนรวมกันเยอะๆให้แข็งแรง แล้วด้วยตลาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ การมีเพื่อนมีคอนเนคชั่นจึงเป็นเรื่องสำคัญ Know how ไม่สำคัญเท่า Know who