Quote 122

ประเทศถ้าเปรียบเหมือนร่างกายมนุษย์ ๆ ทุกคนในประเทศก็เปรียบเหมือนเซลล์ ถ้าทำให้ทุกเซลล์แข็งแรง ทำงานได้ดี ประเทศก็จะมีผลผลิตที่ดี