Quote 115

ระบบการเงินโลก ระบบเทคโนโลยี หรือว่าวิธีทำมาหากินด้วยโครงสร้างธุรกิจใหม่ๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปรับตัว เพราะความเชื่อมโยงของโลกมีมาก ซึ่งจะทำให้คนที่อยู่ชนบทจะเริ่มหากินลำบากขึ้น