Quote 107

การที่ผู้ใหญ่ในวันนี้ได้เร่งใช้ทรัพยากรในการประกอบอาชีพ โดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นต้นทุนที่หนักของชนรุ่นหลังในการที่จะฟื้นธรรมชาติหรือจะรักษาไว้ เพื่อให้เกิดความสมดุลในการดำรงชีวิตนั้น คงจะเป็นเรื่องที่แพง