Tag: การบริหารราชการแผ่นดิน

ผู้เปลี่ยนระบบราชการ

การเปิดใจกับข้าราชการครั้งนั้น ดร.ทักษิณ ได้ให้ข้อคิดสำคัญเอาไว้ว่า “ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าใจ ผมเองก็เป็นข้าราชการมาก่อน”