Quote 91

ผมเชื่อว่ามีแต่การเปลี่ยนแปลงที่อยู่บนฐานของเสรีภาพทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเท่านั้น ที่จะคงทนยั่งยืน