Quote 89

ผมถูกกล่าวหาเยอะ และจะมีอีกมากมาย เป็นกระบวนการธรรมดาของการเมือง ผมให้อภัยครับ ผมให้อภัยทุกคนที่ทำลายผม