Quote 64

ประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้เพื่อเป็นบทเรียน ศึกษาปัจจุบันให้เข้าใจ พร้อมที่จะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็ง