Quote 2

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาของเราประเทศไทยพยายามสร้างความมั่นใจว่าเราจะสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้อย่างยั่งยืน ไม่ว่าจะในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ การบริหารจัดการหรือทรัพยากรมนุษย์ ด้วยความเป็นรัฐบาลที่ยึดพลเมืองเป็นศูนย์กลาง