Quote 127

การทำมาหากินต้องอิงเทคโนโลยีไว้ ถึงแม้เราไม่ใช่บริษัทเทคโนโลยี แต่ก็ต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มสภาพในการแข่งขันมากขึ้น