Quote 109

โลกเศรษฐกิจทุนนิยมเป็นโลกที่คนฉลาดได้เปรียบ คนฉลาดน้อยกว่าถูกกิน ปลาใหญ่กินปลาเล็ก คนฉลาดกว่ากินคนโง่กว่า