Tag: คิดใหม่ทำใหม่

คิดใหม่ ทำใหม่ กับการสื่อสารนโยบายพรรคการเมืองครั้งแรกในไทย

พรรคการเมืองคือการรวมกลุ่มทางการเมืองเพื่อมีส่วนร่วมในอำนาจรัฐผ่านการเลือกตั้งของประชาชน พรรคการเมืองที่ประสบความสำเร็จได้แก่พรรคการเมืองที่มีผู้สนับสนุนกว้างขวางจนเปลี่ยนเป็นคะแนนเสียงได้ในที่สุด การสื่อสารทางการเมืองจึงเป็นหัวใจสำคัญของพรรคการเมือง