Day: November 22, 2021

Next Normal ความปกติใหม่ของโลกใบเดิม

“การที่จะไปหวังว่าโควิดจะหายไปจากโลก ไม่มีแล้ว ไม่มีหาย ยังอยู่ แต่อยู่แบบมียาป้องกัน เหมือนไข้หวัด แต่ถ้าเรายังกลัวอยู่ ยังวาดความกลัว ไม่กลับเข้าไปนิวนอร์มอล “ไพรซ์ ทู เพย์” สิ่งที่เสียหายเลยก็คือเศรษฐกิจ