Day: November 2, 2021

ทักษะรับมือกับโลกยุคใหม่

ทักษะสำคัญสำหรับการรับมือกับโลกยุคใหม่คือ “How to embrace technology” หรือการรู้จักนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันและการทำงาน นอกจากนี้ต้องมี EQ หรือทักษะด้านการเข้าสังคม เปิดกว้างเพื่อเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น